بیشاپور

بیشاپور

قسمتهای گچبری كاخ ساسانی در بیشاپور -تعداد زیادی از این گچبری ها در موزه های دنیا قرار دارد