بیشاپور

بیشاپور

مسجد ، مدرسه یا بنای دیگری از دوره اسلامی