بیشاپور

بیشاپور

پایه ستونهای بنایی كه در دوره اسلامی استفاده میشده