بیشاپور

معبد آناهیتا

دیواری كه دور معبد آناهیتا كشیده شده است - بالای آن مجسمه گاو سنگی قرار داشته است