بیشاپور

بیشاپور - معبد آناهیتا

جوی سنگی كه برای عبور آب طراحی شده است- شیب بندی مجرای آب طوری است كه آب به آرامی و بی صدا حركت كند