بیشاپور

بیشاپور

حوض مربع شكلی كه در مركز معبد قرار دارد ،دورتادور معبد راهروهایی است كه آب در آنها جریان دارد