بیشاپور

كاخ صلیب بشاپور

دیوار و طاقچه های درون كاخی به شكل صلیب