بیشاپور

كاخ صلیب بشاپور

در ورودی كاخ به همراه طاقچه های درون دیوار