بیشاپور

نمای قلعه دختر در همسایگی شهر بیشاپور

نمای قلعه دختر در همسایگی شهر بیشاپور