بیشاپور

بنای حفاری نشده در بیشاپور

بنای حفاری نشده در بیشاپور