بیشاپور

بناهایی در كنار ستون یادمان

بناهایی در كنار ستون یادمان