بیشاپور

دیوارچینی در كاخهای بیشاپور

دیوارچینی در كاخهای بیشاپور