بیشاپور

بیشاپور

بناهایی در كنار ستونهای یادمان -هنوز كاملا حفاری نشده اند