بیشاپور

آتشكده دوره ساسانی در بیشاپور

چهارطاقی - آتشكده دوره ساسانی در بیشاپور