بیشاپور

دیواری در قسمت بالایی بیشاپور

دیواری در قسمت بالایی شهر