بیشاپور

دیواریكی از كاخهای بیشاپور

محلی كه در دوره اسلامی به مسجد تبدیل شده است