بیشاپور

ستونهایی كه در بنایی اسلامی بر روی زمین ریخته شده است