بیشاپور

ستون مسجد بیشاپور

دو قسمت از ستونهای مسجد كه به صورت نر و ماده به هم متصل میشدند