بیشاپور

معبد آناهیتای بیشاپور

معبد آناهیتای بیشاپور ا ز سطح زمین پایین تر قرار دارد