معرفي شهر تاريخي شوشتر
ساسانيان
 
 

شوشتر

كوچه هاي چند هزار ساله

همسايه هاي باستاني شوشتر

شهر ايذه

شوش باستان

چغازنبيل

هفت تپه

مسجد سليمان

برد نشانده

پل دختر

شهر شوشتر مركز شهرستان شوشتر در شمال خوزستان است. فاصله آن تا اهواز 92 و تا تهران 831 كيلومتر است كوههاي واقع در محدوده اين شهر كهن كم ارتفاع هستندوبلندترين آنها سياه كوه 606 مترارتفاع دارد. رود كارون در شمال اين شهر به دو قسمت به نامهاي شطيط وگرگر تقسيم ميشود و شهر را مانند جزيره اي در ميان ميگيرد. اين دو شاخه در منطقه بند قير در چهل كيلومتري جنوب شوشتر به هم مي پيوندند. آب و هواي شوشتر گرمسيري است و تابستان و پاييز در اين منطقه بسيار طولاني است و زمستان و بهار بسيار زودگذر است و هيچ وقتي آن دما دما به زير صفر نميرود. بافت جمعيتي مردم اين شهر را شوشتري ها بختياري ها و اعراب تشكيل ميدهند.

 

 

 

وجه تسميه و تاريخ بناي شهر
گويند هوشنگ از پادشاهان افسانه اي پيشداديان پس از آنكه دستور احداث شهري را براي اسكان مردم داد به سبب آنكه شهر داراي حصار بود و دزدان نمي توانستند به آن وارد شوند آنرا شوش ناميد كه در لغت به معناي خوب است روزي وي به قصد شكار در اطراف شهر سير مي كرد ودر نزديكي كارون به منطقه سرسبزي رسيد. و به زبان الهام به خود
.........ادامه دارد

ديدنيهاي باستاني شوشتر


پل شادروان

سد شادروان

آبشارهاي شوشتر

قلعه سلاسل

كلاه فرنگي

دخمه ها

شوادانها يا سردابها

بند ميزان شاخه گرگر

قديمي ترين آثار شناخته شده در شمال شرقي شوشتر آثار پيش از تاريخ و مربوط به انسان غار نشين است.حفاريهاي علمي اين منطقه به نام تنگ پبده در سال 1941 توسط پرفسور گيرشمن انجام گرفته است و قدمت آثار به دست آمده به دوره نيولتيك بر ميگردد
ايلام شناس معروف والتر هينتس در كتاب دنياي گمشده ايلام احتمال داده است كه شوشتر همان آدامدن ايلامي باشد و گيرشمن ميگويد آشوريان در تعقيب پادشاه ايلام عده بسياري از شهرهاي آن كشور را مسخر كردند و به هيدالو كه ميبايست از ناحيه شوشتر باشد رسيدند . به هرحال فاصله سي كيلومتري شوشتر با چغازنبيل و آثار متعدد ايلامي كشف شده در منطقه مويد نفوذ ايلاميها در شوشتر است
پارسيان كه در بدو امر تابع مادها بودند ابتدا در پارسوماش يا مسجد سليمان در شرق شوشتر مستقر بودند و به مرور نفوذ خود را گسترش دادند و آثار متعددي در شوشتر بر جاي گذاشتند ، از آن جمله نهر داريون كه نهري غير طبيهي است و از شطيط منشعب ميشود و بنيان آنرا به داريوش هخامنشي نسبت ميدهند
درجنوب غربي شهر شوشتر امروزي شهر دستوا قرار داشته كه در حمله اعراب به ايران به كلي نابود شده است و ديگر اثري از آن به جاي نمانده.محل آن دو طرف جاده مبنا آب تا بند ماهي بازان است.اين شهر متعلق به اليماييد ها بوده كه در زمان سلوكيان در اين محل سكونت گزيدند و در زمان اشكانيان يكي از نواحي تحت سلطه آنان بودند ومهرداد اول اشكاني آنجا را فتح كرده است
در زمان ساسانيان اردشير بابكان به فكر تجديد بناي شوشتر افتاد و از مناطق مختلف عده بسياري به آنجا آورد و دستور داد در آن شهر خانه هايي براي خود احداث نمايند. پس از او شاپور اول بر سر كار آمد و والرين امپراتور روم را اسير كرد و او را وادار به ساختن سدوپل شادروان به ساختن

حميد صدقي نژاد
تصاوير : حميد صدقي نژاد - منبع : شوشتر در گذر زمان -اثر محمد تقي زاده