ایران در پیش از تاریخ

منطقه باستانی یری

 

 

 

 

 

<< Previous
تنگ سفالی – هزاره اول-مشگین شهر- موزه آذربایجان
Next >>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share