تپه نور آباد -از هزاره چهارم پيش از ميلاد
 
 

تپه نورآباد در 80 كيلومتري خرم آباد دو كيلومتري نورآباد قرار دارد و در ابتدا توسط اول اشتاين در آن تحقيقاتي انجام شده است. پس از انقلاب آقاي سيد سجادي در اين تپه حفاري كرده و 5 دوره مضطرب را شناسايي كرده است. قديميترين دوره از 3200 پ م تا 3000 پ م را شامل ميشود و سفالي همانند گيان 5 دارد. دوره بالايي به اواسط هزاره سوم تعلق دارد و د.ره وسط از 2500 تا 1800 پ م را شامل ميشود. دوره بالايي به 2000 تا 1600 پ م تعلق دارد. صفال شاخص اين تپه نخودي با نقوش خطوط موازي مثلثي و موجدار است. همچنين آبخوري خمره كاسه ظرف سه پايه و قري نيز در ميان سفالهاي معمولي ديده ميشوند.

 
اطلس تاريخ ايران
 
منبع: عصر مفرغ ايران - حسن طلايي