ایران در پیش از تاریخ
مسجد کبود تبریز هزاره دوم و اول پیش از میلاد

 

 

 

 

تصاویر: حمید صدقی نژاد

در کنار مسجد کبود تبریز، گورستانی از عصر آهن متعلق به 1500 سال پیش از میلاد کشف شده است. این محوطه در دو دهه اخیر حفاری شده و آثار بدست آمده از آن به صورت سایت موزه به نمایش گذاشته شده اند.
در کنار اجساد دفن شده، کوزه های غذا و هدایای قرار داده شده است. در سال 1378 یک گور دونفره کشف شد و اجساد آنرا به موزه آذربایجان منتقل کرده اند. در کنار زنان اشیای تزیینی و در کنار مردان ابزار جنگی قرار دارد. جسد نوزاد و جنین نیز در این گورستان کشف شده است. برخی اجساد در این گورستان تدفین ثانویه شده اند. یعنی آنها را ابتدا در محل دیگری دفن کرده بودند و پس از مدتی اسکلت آنها را به این گورستان انتقال داده اند. این موضوع می تواند نشانه ای از تقدس این محل باشد.

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران