تپه دينخواه -از هزاره سوم پ م
 
 

تپه دينخواه در جنوب درياچه اروميه نزديك تپه حسنلو قرار دارد و توسط موزه مترو پوليتن حفاري شده است . دوره هاي آن از مفرغ متاخر تا اسلامي را شامل ميشوند. قديم ترين دوره دينخواه همانند دوره 4 حسنلو است . سفال قرمز و نخودي دينخواه با نقوش سياه و قرمز همانند سفال خابور بين النهرين است و ارتباط اين دو منطقه را نشان ميدهد

 
اطلس تاريخ ايران
 
منبع: عصر مفرغ ايران - حسن طلايي