اشكانيان

:مرجع

موزه

NSW art gallery سیدنی

طلا تپه افغانستان- گنجینه باکتریا


سایت باستانی طلا تپه در شمال افغانستان قرار دارد و در سال 1978 حفاری شده است. در این منطقه 6 گور کشف شده که همگی مملو از اشیای طلایی با ارزش بوده اند. جمعا بیش از بیست هزار قطعه طلا از این گورها به دست آمده است.  گورها متعلق به سده اول قبل از میلاد هستند.
افراد خاک شده که پنج زن و یک مرد هستند اشکانی-سکایی بوده اند . مثلا در کف دست زنی که در گور سوم خوابیده بود سکه مهرداد دوم اشکانی و در کف دست جسد گور ششم سکه گودرز اول قرار داشت.  همچنین از گور پنجم سگه بودایی هند بدست آمده است. آنها که ساکنین شرقی فلات ایران بودند،  فرهنگی آمیخته از آسیای شرقی و زرتشتی داشته اند.
اشیای موزه افغانستان در پی چند حمله به موزه در دهه 90 و غارت بیش از نیمی از آن، در زیر زمین بانک مرکزی کابل مخفایانه نگه داری میشدند تا اینکه در سال 2003 پس از خروج طالبان، دوباره به موزه برگردانده شدند. گنجینه باکتریا یا طلا تپه نیز در این موزه نگه داری میشود.

 

 

قبر شماره یک

قبر شماره دو

قبر شماره سه

قبر شماره چهار

قبر شماره پنج

قبر شماره شش