اشكانيان
تدفين در دوره اشكاني
 

تدفین در دوره اشکانی:
در شرق سرزمین اشکانیان در محلهایی چون نسا و سغد استودانهای سفالی برای دفن اموات استفاده میشده است. کاوشگران روسی گور معبد هایی نیز در نسا گزارش کرده اند. در غرب سرزمین اشکانی دفن اجساد در دیوار و کف خانه خشتی مرسوم بود. جسد کودکان در خمره یا دیگ کوچک قرار میگرفت و دفن میشد. تابوتهای سفالی و چوبی نیز استفاده میشدند. در سلوکیه گورهای خانوادگی استفاده میشد که اجساد درون تابوتهای وان مانند قرار میگرفتند. در الحضرساختمانهای چهارگوش برای دفن اموات استفاده میشد. در پالمیر برجهایی مانند برج خاموشی زرتشتیان و آرامگاههای زیر زمینی استفاده میشدند. در شوشتر گورهای سردابه ای و تابوت استفاده میشد و در شوش از تابوت استفاده میکردند. در کنگاور سه مدل تدفین تابوت، گور دخمه و گور خمره استفاده شده است. دشت مغان گور خمره ای استفاده میشد. در پارک طاق بستان نیز یک گورستان وسیع گور خمره ای یافت شده است. در همدان تعداد زیادی گور خمره و تابوت کشف شده است. در مریوان گورستان گور خمره ای بسیاری در اطراف دریاچه یافت شده است.

:خلاصه

اشكانيان اجساد خود را دفن ميكردند و در كنار آنها اشيايي قرار ميدادند
گاهي افراد خود را انفرادي و گاهي جمعي دفن ميكردند
براي دفن اجساد جهت خاصي را مراعات نميكردند
اشيايي كه كنار اجساد ميگذاشتند مربوط به زندگي روزمره متوفي بود
اشياي هديه شده به جسد اكثرا در كنار تابوت قرار ميگرفتند
اجساد را هم در تابوت هم در خاك و هم در گورهاي سنگي قرار ميدادند
اجساد هم به صورت كشيده هم به صورت جمع شده و هم به صورت طاق باز دفن ميشدند

 

اطلس تاريخ ايران