اشكانيان
 
كوه خواجه
 

كوه خواجه در سي كيلومتري جنوب زابل قرار دارد و در ميان درياچه مقدس هامون به طرز شگفتي خود نمايي ميكند. اين كوه از سنگهاي سياه بازالتي تشكيل شده است. سلسله بناهاي موجود در اين كوه شامل يك بناي عظيم ،آتشكده ،دو قلعه خشتي،بقاياي راه قديمي‌،حصارهاي مختلف ،قبور سنگي و چند زيارتگاه اسلامي نيز در كوه خواجه وجود دارد.اين كوه نزد زرتشتيان،مسلمانان ومسيحيان مقدس است. در ميان آثار اين كوه كاخ اشكاني، گچبريها و نقاشيهاي آن ارزش تاريخي زيادي دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير از سايت خبري ميراث فرهنگي


پلان بناي كوه خواجه

اطلس تاريخ ايران