اشكانيان
پوشاك‌اشكانيان

از آنجا كه سنگ نگاره هاي كمي از دوره اشكاني به جا مانده نمي توان در مورد لباس دوره اشكاني طرح كاملي ارايه كرد. برخي منابع تاريخي در اين مورد مطالبي نوشته اند و از روي آنها طرحهايي از لباس و سربند ارايه شده است. اين طرحها توسط توماس هوپ در سال 1812 كشيده شده است

parthia.com

اطلس تاريخ ايران