هخامنشيان
داريوش اول

تخت جمشيد

بيستون

سنگ نوشته هاي داريوش

سلطنت داريوش از 521 پ م تا 486 پ م بود.او فرزند گشتاسپ فرزند ارشام فرزند آريا رمنه بود. آريا رمنه نيز با فاصله 5 نسل به هخامنش ميرسد. داريوش يكي از سرداران كمبوجيه بود پس از اينكه بردياي دروغين به شاهي رسيد ،داريوش به همراه شش نفر از دوستان خود تصميم به بر كناري بردياي دروغين گرفتند. پس از 7ماه شاهي بردياي دروغين داريوش و همراهانش بر او غلبه كردند و او را كشتند و اين جمعيت 7 نفره داريوش را به شاهي بر گزيد. در اين زمان او به مدت يك سال به جنگهاي داخلي درون سرزميني كه كورش فتح كرده بود پرداخت و امپراتوري را كه كورش پديد آورده بود را استحكام بخشيد. پس از آن به جنگهاي خارج سرزمين خود پرداخت.ابتدا با سكاها جنگيد. آنها مرتب از سپاه داريوش فرار ميكردندوداريوش را به دنبال خود ميكشاندند. تا اينكه داريوش از ترس قحطي و به خاطر بي نتيجگي جنگ به ايران باز گشت. هر چند داريوش بر آنها پيروز نشد ولي براي هميشه آنها را از حمله به مرز هاي ايران منصرف كرد. داريوش در سال 521پ م هند را فتح كرد و از سند گذشت. داريوش جنگهاي ناموفقي هم با جزاير يوناني داشت و تاريخ نگاران يوناني آنها را بسيار بال و پر داده اند. داريوش مردي با تدبير قدرتمند و با هوش بود و به ساختمان بندي دولت هخامنشي شكلي داد كه تا انتهاي آن باقي ماند. او هخامنشيان را نزد مردم جهان باستان بسيار قدرتمند نشان داد

مقبره داريوش در نقش رستم
اطلس تاريخ ايران