صفحه اصلي

نام پادشاهان اورارتو و جدول زماني آنها

اورارتو

كتيبه هاي اورارتويي درون ايران
كتيبه كلي شين اشنويه

كتيبه ميخي رازليق

كتيبه ميخي نشت بان

كتيبه ميخي سقندل

كتيبه صخره اي داش تپه مياندو آب

كتيبه چشمه بولاغي

كتيبه قلات گاه

كتيبه محمود آباد

كتيبه شيشه

كتيبه جوان قلعه

كتيبه روسا

از منابع آشوري ميتوان فهميد كشور اورارتو در يك منطقه كوهستاني در جنوب شرقي درياچه وان قرار داشته است.در اين منابع سلمانصر اول از لشكر كشي هاي خود بر عليه آنها گفته است كه مربوط به سالهاي 1270پ م است. از اين منابع ميتوان نتيجه گرفت در قرن 13پ م اورارتو كشور نبوده بلكه اجتماعي از 8 قوم متحد بوده است.اين اقوام به مرور قوت گرفتند تا اينكه در قرن 8 پ م توانستند كنترل مديترانه را به دست بگيرند. در همه عمر دولت اورارتو آشور يها با آنها مي جنگيدند و ظاهرا جنگ آنها بيشتر به خاطر داراييهاي اورارتوييان بوده است. پايان كار اورارتو را مي توان در سال 609پ م دانست كه شهر توشپا ي اورارتويي به دست مادها افتاد. سلطه مادها بر اورارتوييان عمر زيادي نداشت زيرا پايتخت مادها خيلي زود به تصرف پارسها درآمد و قوم ديگري كه ارامنه نام داشتند بر منطقه دولت اورارتو دست يافتند.خشيارشا در كنار درياچه وان كه مركز دولت اورارتو است سنگ نبشته اي دارد و از انجام عمليات ساختماني در آن محل خبر ميدهد. داريوش در شمارش سرزمينهاي تحت فرمان خود اورارتو را نام برده است ولي پس از آن ديگر نامي از اورارتو برده نشده است و به جاي آن نام ارمنستان آمده است.

از نظر نژاد‏مردم اورارتو دنباله قوم هوريان شمال بين النرين بودند و زبان آنها با زبان ايبريان همانند است. شهرهاي اورارتو بسيار مستحكم با خانه هاي بزرگ بودند كه مردم بين النهرين از اينگونه شهر سازي اطلاع نداشتندو .ساختمانها سقفهاي شيرواني دو شيبه داشتند .در قرن هشت پيش از ميلاد فتوحات اورارتوييان به شمال غربي ايران رسي و پارسيان تحت سلطه آنان قرار گرفتند. پس از آنكه پارسها به مناطق بختياري تا شوشتر مهاجرت كردند بسياري از تجربه هاي اورارتويي را نيز با خود بردند-مانند سقف مقبره كورش- . ايشپوايني و منوا دو شاه اورارتويي مرزهاي اين كشور را بسيار گسترش دادند. آنها همچنين به آباد كردن نواحي تسخير شده پرداختند. سيستم آبياري آنها با قنات بسيار چشم گير است.

 پايتخت اورارتو در كنار درياچه وان در تركيه امروز بود

منبع :تمدن اورارتو بوريس پيوتروفسكي
تصاوير : كانون ايرانگردان جوان - تابستان 1384
اطلس تاريخ ايران