نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

قطعه موزاییک بدست آمده از

Bulla Regia تونس

موزاییک با اشکال هندسی پیچیده برای پوشش دادن کف با حجم زیاد

لینک تصویر

 
 
اطلس تاريخ ايران