نقشه پيش از تاريخ ايران

نقشه تاريخی ایران

راهنمای نقشه بر حسب رنگ

مادها و هخامنشيان
ايلاميان
دولتهاي محلي و مرتبط با ايران
شهرهاي كنوني ايران
ساسانيان
سلوكيان و اشكانيان

 

قلعه ساسانی