فهرست مطالب
برحسب دوره تاريخي

ايران در پيش از تاريخ

ايران در دوره پارينه سنگي

ايران در دوره نوسنگي

مناطق پارينه سنگي

 

تپه علي كش هزاره نهم تا ششم پ م
تپه چغابنوت هزاره هفتم تا سوم پ م
تپه چغاميش دوره سوزياي عتيق تا هخامنشي
تپه جعفر آباد دوره سوزيانا
تپه سگابي هزاره هفتم تا سوم پ م
شهر سوخته هزاره چهارم و سوم پ م
سرخدم لكي هزاره اول پ م
تپه موشكي هزاره هفتم پ م
تپه گنج دره هزاره نهم تا هفتم پ م
تپه گوران هزاره ششم پ م
تپه خالصههزاره ششم پ م
تورنگ تپه هزاره پنجم پ م
ويند كلخوران-دخمه پيش از تاريخ
يانيك تپه هزاره ششم پ م
دره هوليلان پارینه سنگی قدیم تا اسلامی
گوهر تپه از هزاره سوم پ م
كوهدشت هزاره پنجم پ م
غار كرفتو
از پيش از ماه تا ساساني
استودانهاي ري -پيش ازاسلام
شهر يري -هزاره اول پ م
غار تمتمه-پارینه سنگی میانی

تپه قبرستان قزوینهزاره پنجم پ م
قبرستان کشیگ هزاره سوم پ م

شهر دقيانوس هزاره پنجم پ م تا هخامنشي
تپه حاجي فيروز هزاره هشتم پ م
تپه موشلان هزاره هفتم و ششم پ م
تپه ازبكي هزاره هفتم و ششم پ م
قره تپه هزاره شش وپنج ش م
تپه شورابه فلات عتيق
تپه هاي شوش هزاره دهم پ م تا امروز
سيلك از هزاره هفتم پ م
تپه عبد الحسين هزاره دهم تا هفتم ش م
تپه سراب هزاره دوازدهم تا دهم پ م
تپه يحيي هزاره پنجم پ م
تپه تولايي سوزياناي عتيق
تپه قزیر هزاره چهارم پ م
ياريم تپه هزاره پنجم پ م
چشمه علي ري از هزاره هفتم پ م
پناهگاه ورواسي هزاره پنجم پ م
غار علي تپه هزاره يازدهم پ م
غار سهولان همه دوره ها
كردلر تپه -پيش از تاريخ
هفتوان -
هزاره دوم پ م
شهداد - هزاره چهارم پ م
كلاردشت-هزاره دوم پ م
كردلر تپه هزاره سوم پ م
گوي تپه هزاره سوم پ م
قلی درویشهزاره پنجم پ م
قلعه کش دابوشت-هزاره شوم تا اول پ م
غار یافته-پارینه سنگی
غار دربند گیلان-پارینه سنگی
غار پاسنگر-پارینه سنگی

آق تپه هزاره اول پ م تا هخامنشي
غار آرنی- هزاره چهارم پیش از میلاد
دالما تپه هزاره پنجم و چهارم پ م
گودين تپه هزاره ششم پ م
تپه حسنلو هزاره ششم پ م تا 250 پ م
غار هوتووكمربند هزاره دهم تا پنجم پ م
تپه مارليك هزاره اول پ م
تپه پيزدلي هزاره چهارم پ م
تل ابليس هزاره پنجم پ م
باباجانهزاره سوم پ م
تل باكون هزاره ششم پ م
تل جري هزاره ششم پ م
تپه حصار از هزاره هفتم پ م
تپه گيان
از هزاره چهارم پ م
تپه سبز دوره سوزيانا
تپه زاغه از هزاره هفتم پ م
تپه آنو از هزاره ششم پ م
غار خر پارینه سنگی میانی تا نوسنگی
غار پبدهدوره پارینه سنگی
سگزآباد - هزاره دوم پ م
نورآباد - هزاره چهارم پ م
دينخواه - هزاره سوم پ م
حمام سنگی گیوی - دوره نامشخص
نادرتپه اصلاندوز - هزاره اوی پ م
اشکفت قد برمشور - پارینه سنگی
اشکفت گاوی- پارینه سنگی

 

دولتها و اقوام محلي ايران باستان و مرتبط با آن

گوتيان

بابليان

ميتاني ها

لولوبيان

آشوريها

مانايي ها

كاسي ها

آماردها

اورارتوييان

تپوري ها

ال پي

هورين شيخان- سنگ نگاره

نقش برجسته آنو با ني ني

سنگ نوشته مردوك آپال

قلايچي بوكان

تپه حسنلو

تپه زيويه

سرخدم لكي

كتيبه روسا و قلعه بسطام

نقش برجسته تنگي ور

كتيبه اورارتويي نشت بان

شهر اورارتويي بام فرهاد

كتيبه كلي شين اشنويه

سنگ نگاره رازليق

گل گل ملكشاهي-سنگ نگاره آشوري

كتيبه صخره اي داش تپه مياندو آب

كتيبه محمود آباد

كتيبه قلات گاه

كتيبه چشمه بولاغي

كتيبه جوان قلعه

دخمه اورارتويي - ماكو

كتيبه شيشه

كتيبه اورارتويي سقندل

بويني يوغون-قلعه

وان- قلعه اورارتويي

 

کتیبه آرامی بوکان

 

 

ايلاميان

 

 

چغازنبيل

ايذه

شوش باستان

 

 

هفت تپه

گنجينه ارجان

نقش برجسته كورانگون

 

 

خونگ اژدر-نقش برجسته ايلامي و اشكاني

كول فرح ايذه - نقش برجسته ايلامي

اشكفت سلمان ايذه - نقش برجسته ايلامي

 

 

فهليان-نقش برجسته ايلامي

خونگ يار علي- نقش برجسته اشكاني

خونگ كمال وند ايذه-نقش برجسته اشكاني

 

 

نقش برجسته شهسوار ايذه

جليل آباد-جام نقره ايلامي

دور اونتش- شهر ايلامي

 

 

 

تپه ملیان -ایلامی

 

 

 

 

 

مادها

 

گور دخمه فخريكا

تپه نوشيجان

تپه هگمتانه

 

 

گور دخمه داوود دختر

گور دخمه فرهاد شيرين

گودين تپه

 

 

گور دخمه برناج

شهر مادي اندركش

گور دخمه ديره

 

 

زيويه - تپه مادي

بيستون-نيايشگاه مادي- مادي

بام فرهاد- شهر اورارتويي-مادي

 

 

گوردخمه قيز قاپان-مادي

گوردخمه سرخده - مادي هخامنشي

گوردخمه دربند صحنه - مادي

 

گور دخمه كورخ كيچ

باباجان- تپه مادي

گور دخمه روانسر

دخمه های کافرکلی

گنجينه جيحون

پاتپه-گونسپان

گور دخمه سان رستم

هخامنشيان

اكباتان

ساتراپي

سنگ نگاره هاي فارسي باستان

بيستون

آريارمنه - لوح طلاي هخامنشي

مقبره هاي هخامنشي

نقش رستم

سپاه جاويدان

پرسپوليس-تخت جمشيد

معبد برد نشانده

گاه شماري هخامنشي

راه شاهي

شاهان هخامنشي

شوش باستان

لوحهاي گلي

استوانه كورش

معماران هخامنشي

فروهر

پاسارگاد

گور دخمه دكان داوود-هخامنشي

گنج نامه همدان-هخامنشي

گور دخمه اسحاق وند

دهانه غلامان

ايوان قدمگاه

ارشام - لوح طلاي هخامنشي

ليدوما-شهر هخامنشي

گور دخمه داود دختر

كانال سوئز - هخامنشي

گنجینه پازیریک

استر همدان- مقبره

استخر-شهر هخامنشی

بولاغي-بناهای هخامنشی  

سلوكيان

مجسمه هركول

معبد لائوديسه

معبد خورهه محلات

بگرام افغانستان-همدوره اشکانی

شاهان سلوكي

آی خانوم افغانستان-سلوکی-اشکانی

اشكانيان

سپاه دوره اشكاني

شاهان اشكاني

سنگ نگاره هاي اشكاني


قلعه ضحاك

سنگ نگاره هاي اشكاني بيستون

هنر اشكاني

معبد خورهه

كوه خواجه

معبد اناهيتا كنگاور

كال چنگال- سنگ نگاره اشكاني

معبد مهر پرستي مراغه

قيروكارزين- سنگ نگاره اشكاني

سنگ نگاره باجول ايذه

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره شيوند ايذه

نسا-شهر اشكاني

غذا در دوره اشكاني

لباس دوره اشكاني

چشمه سار- قبرستان بزرگ اشكاني

دستوا-شهر اشكاني

خارك-گور معبد

كاخ نيپور

معبد الحضر - هترا

كاخ اشكاني آشور

دورا اورپوس

كاخ سلوكيه

معبد انتوم اوروك

قبرستان های دریاچه زریوار

بنچاق اورامانات

گرمي-منطقه باستاني اشكاني

معدن مس زاغ دره صوغان

گوشا تپه

ولیران دماوند

 

تپه بولحیه

طلاتپه افغانستان-گنجینه باکتریا

سنگ نگاره هاي ساساني

سنگ نگاره هاي بيشاپور

سنگ نگاره هاي نقش رجب

سنگ نگاره هاي نقش رستم

سنگ نگاره هاي سراب قنديل

سنگ نگاره هاي داراب گرد

سنگ نگاره هاي فيروز آباد

سنگ نگاره هاي گويوم

سنگ نگاره سرمشهد

سنگ نگاره هاي برمي ديلك

سنگ نگاره لاخ مزار

سنگ نگاره نيمه تمام بيستون

سنگ نگاره مشگين شهر

سنگ نوشته دختر گبر اقليد

سنگ نگاره سراب بهرام

سنگ نگاره هاي تاق بستان

قلعه ايرج ورامين

سنگ نگاره تخريب شده ري

حجاري هاي خان تختي

معماري ساساني

تاج شاهان ساساني

شاهان ساساني

اهورامزدا

سپاه ساساني

هنر ساساني

اوستا

آناهيتا

ميترا

بيشاپور

تخت سليمان

الفباي پهلوي

مسجد سليمان

تيسفون

فيروز آباد و شهر گور

پل دختر

شوشتر

سروستان

بان قلعه قصر شيرين

چهار طاقيهاي فيروز آباد

ديوار گرگان

نقش رجب

شهر دارابگرد

نقش رستم

پل خسرو-ساساني

قلعه بابك

تاق گرا - اشكاني ساساني

زندان سليمان

جبليه كرمان - گنبد ساساني

تخت بلقيس-ساساني

شوشتر-آبشار

شادروان -پل ساساني

سلاسل- قلعه تاريخي

فيروزآباد- قلعه دختر

فيروزآباد-كاخ اردشيربابكان

غار شاپور- بيشاپور

كتيبه تنگ خشك سيوند

كلاه فرنگي - بناي ساساني شوشتر

سنگ نبشته تنگ براق

كتيبه اپساي دبير

سلماس-سنگ نگاره ساساني

پل گاوميشان

كتيبه تل اسپيد

كتيبه هاي قبر -بيشاپور

كتيبه قبر ميدانك

حسين آباد-كتيبه قبر

مشتان-كتيبه قبر

پريشان-كتيبه قبر

كوشك اردشير بزپر

استخر-استودانهاي ساساني

گلي بر مزاري-كتيبه قبر

کنگلو نیایشگاه میترا

كهنه قلعه مشگين شهر-ساساني

قلعه گل خندان بومهن
آوه-تپه باستانی

مقبره یو هوانگ

قلعه یزدگرد

 

پشت قلعه آبدانان  

 

معابد و آتشكده هاي ايران

 

 

خيرآبادكهگيلويه-آتشكده

پيرچم طارم-آتشكده

آتشكو-آتشكده

 

 

درمهريزد-آتشكده

پير همداني آب بر-آتشكده

آذرجو داراب - آتشكده

 

 

دره شهر - آتشكده

تپه ميل -آتشكده ري

آذرخش داراب-مسجدسنگي-آتشكده

 

 

زروان اردشير رستاق-آتشكده

تشوير طارم عليا-آتشكده

آذرگشنسب- آتشكده

 

 

سرخدم لكي لرستان

جاويدان مسجد سليمان-آتشكده

آغميون سراب- آتشكده

 

 

سمنان- آتشكده

چاكسر آمل- آتشكده

استخر-معبد آناهيتا

 

 

سياهگل ايوان - آتشكده

چهارقاپي قصرشيرين-آتشكده

الزين طارم-آتشكده

 

 

سيروان-آتشكده

خرم دشت كاشان-آتشكده

بابا عباس خرم آباد-پرستشگاه مهر

 

 

شوفات تبريز-آتشكده

خوربس قشم-پرستشگاه ميترا

بارنوا-آتشكده

 

 

شيان كرمانشاه - آتشكده

خورهه محلات-معبد

برزو اراك-آتشكده

 

 

فراش بند - آتشكده

صميكان شيراز - آتشكده

برزين مهر سبزوار- آتشكده

 

 

فرنبغ-آتشكده

فيروزآباد-آتشكده

بنديان درگز- آتشكده

 

 

كازرون - آتشكده

قنقير مهران - آتشكده

صبح-آتشكده

 

 

کنگلو نیایشگاه میترا

گل سرخدان كهگيلويه-آتشكده

قصران-آتشكده

 

 

كوسان بهشهر-آتشكده

كنگاور-معبد آناهيتا

قمپ فسا-آتشكده

 

 

كركوي زابل- آتشكده

گره كازرون- آتشكده

كرمان-آتشكده

 

 

لامرد - آتشگاه

لامرد فيروز آباد - آتشكده

كنار سياه - فيروز آبادآتشكده

 

 

موشكان سرابله -آتشكده

ماربين اصفهان- آتشكده

گناباد- آتشكده

 

 

مير مظفر سبزوار- آتشكده

مرند-آتشكده

گيلانكشه- آتشكده

 

 

نياسر كاشان- آتشكده

نطنز-آتشكده

لائوديسه نهاوند - معبد

 

 

ورهام يزد-آتشكده

نيشابور-آتشكده

مهراردشير اردستان-آتشكده

 

 

تمر-آتشكده

نجف آباد -آتشكده

ميمه دهلران - آتشكده

 

 

آتشكده ارمنستان

قلعه سام -آتشكده

نويس ساوه-آتشكده

 

 

سرده-آتشكده

آتشكده ترشيز

آذرنوش-آتشكده

 

 

كلم ايلام-آتشكده

آتشكده نير اعظم

باكو-آتشكده

 

 

معبد مهر مراغه

آتشکده ویگل آران و بیدگل

 

 

 

 

 

اطلس تاريخي ايران و جهان

 

صنایع دوره باستان

نقشه تاريخي ايران

نقشه ايران پيش از تاريخ

نقشه جغرافيايي ايران

نقشه معابدوآتشكده هاي ايران

مرز ايران در دوره هاي تاريخي

شهر هاي ايران در طول تاريخ