تصویر:

The times archaeology of the world

نمودار

 

 

 

 

 

 

لوح گلی با نوشتار – دوره اوروک سوم 3100 تا 2900 پیش از میلاد- موزه مترو پولیتن

 
اطلس تاريخ ايران