سنگ نگاره اشكانی
خونگ یارعلی
 
تصویر : رمضان محمدیان

در شمال روستای خونگ یارعلی وند دره ای قرار دارد و نقشی از زمان اشكانیان در آن دیده میشود. این تصویر نیز بسیار آسیب دیده است و به راحتی قابل تشخیص نیست. در این تصویر دو نفر دیده میشوند كه دست همدیگر را گرفته اند