سنگ نگاره اشكانی
خونگ كمال وند
 
تصاویر : رمضان محمدیان

خونگ كمال وند در چند كیلومتری خونگ اژدر قرار دارد و در این دره نقشی از دوره اشكانیان بر سنگ حجاری شده است. فردی بر اسب سوار است و فرد دیگری جلوی او ایستاده است. بر بالای آن مطالبی به زبان پهلوی اشكانی دیده میشود و از این نظر اهمیت خاصی دارد