< آتشكده شيان كرمانشاه  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده شيان كرمانشاه

 

بر اساس تحقيقات باستان شناسي در محل شيان كرمانشاه كه به خاطر احداث سدي در منطقه انجام شد آثاري از هزاره دوم پ م تا دوران اسلامي كشف شد. در اين محل آتشكده عظيمي مربوط به دوران اشكاني ساساني نيز كشف شد كه اولين آتشكده مكشوفه در ناحيه كرمانشاه است. اضلاع آتشكده 19.5متر در 14.5 متر است و از اين لحاظ يكي از بزرگترين آتشكده هاي ساساني به شمار ميرود. درون آتشكده گچبريهاي بسيار نفيسي از دوران ساساني ديده ميشود. كف آتشكده گچي است و داراي پنج آتشدان است كه طرحهاي گل لوتوس دارند. در كنار آتشكده كانال آب 60 متري مربوط به دوره اشكاني قرار دارد. اين آتشكده در دوران اسلامي به مسجد و گورستان اسلامي تبديل شد و به مرور از صحنه روزگار حذف شد
اين آتشكده گچبريهاي منحصر به فردي دارد

 

 

 


اطلس تاريخ ايران