ساسانيان
 

بيشاپور

غار شاپور

سنگ نگاره هاي ساساني بيشاپور

شاپور اول

معبد آناهيتا

تصاويري از بيشاپور

كتيبه اپساي دبير

شهر تاريخي بيشاپوردر كنار يكي از شاهراههاي ارتباطي كشور در زمان شاپور اول بنا شد، ويرانه‌هاي بيشاپور در بيست و سه كيلومتري غرب كازرون در استان فارس واقع است .ساخت بناي بيشاپور به دستور شاپور اول بعد از پيروزي او بر والرين امپراتور روم آغاز شد.طراح و سازنده شهر اپساي دبير،معمار بزرگ عصر خود بود. شهر 2 كيلومتر طول و 1 كيلومتر عرض داشته و چهار ضلعي است .بيشاپور از يك سو به كوه،كه دژي براي حفاظت از شهر بوده، و از سوي ديگر به رودخانه محصور شده و اطراف آنرا بارو و خندق فرا گرفته است


 

اهورامزدا
آناهيتا
ميترا
اوستا

 

وجه تسميه و تاريخ بناي شهر

بيشاپور يكي از شهرهايي است كه شاپور اول آنرا بنا كرده است. واژه بي بر سر نام شاپور آمده است،اين همان واژه به يا وه در زبان پهلوي است كه به معناي نيك است. محققان آنرا شهر زيباي شاپور دانسته اند.اين شهر در سال 260 م بنا شد


از بافت شهر چنين پيداست كه زندگي محله اي در اين شهر معمول بوده است و هر محله اي حدودي معين داشته است.شهر مانند بيشتر شهرهاي امروزي ايران داراي دو خيابان اصلي بوده كه در مركز شهر همديگررا قطع ميكردند . مصالح بكار رفته در بناهاي شهر قطعه سنگهاي نتراشيده،قلوه سنگ ،آجر و خشت با ملاطي از گچ و ساروج است. كاخها در سمت شرقي شهر بنا شده بودند.تالار بزرگ كاخ ، مربعي به ضلع بيست ودو متر بوده كه گنبدي به ارتفاع بيست و پنج متر بر آن سوار بوده است،كه چهار ايوان سه اتاقه درپيرامون دا شته است. شست و چهار طاقچه گچبري شده ديوارهاي تالار اصلي را با رنگهاي سرخ و زرد و سياه زينت مي دادند .طرح اين گچبريها تا حدودي تحت تاثير هنر يونان بوده است.در حاشيه حياط موزاييكهايي با تركيبي از عناصر رومي و ايراني قرار داشته است. در نقشهاي اين موزاييكها تصويري از چند زن و مرد درباري و زني در حال نواختن چنگ به چشم مي‌خورد.هنر موزاييك سازي برگرفته از روم بوده كه با طرحهايي دلنشين از هنرمندان ايراني آميخته شده است . دركنار اين كاخ پرستشگاهي قرار دارد كه بايد ، با شناختي كه از بينش ساسانيان داريم ، معبدآناهيتا باشد در كتاب التنبيه و الاشراف مسعودي آمده است كه ماني در شهر بيشاپور توسط كرتير محاكمه و اعدام شد

 

اطلس تاريخ ايران